REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  suchy-lod.net
 
Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.suchy-lod.net prowadzony jest, w oparciu o posiadany tytuł prawny, przez CARIM Piotr Klaus, NIP: 8132708674, REGON: 690557662, ul. Króla Augusta 34, 35-210 Rzeszów, który jest sprzedawcą towarów, o których informacja znajduje się w sklepie internetowym.
 
1.         Słownik
Dla potrzeb tego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1.         SKLEP INTERNETOWY - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.suchy-lod.net.
2.         SPRZEDAWCA – CARIM Piotr Klaus, NIP: 8132608674, REGON: 690557662, ul. Króla Augusta 34, 35-210 Rzeszów.
3.         UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która posiada dostęp do sklepu internetowego.
4.         KONSUMENT – użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.         SUCHY LÓD – zestalony dwutlenek węgla o temperaturze -78°C, podlegający sublimacji w formę gazową (bezpośrednie przejście z fazy stałej w gazową z pominięciem fazy ciekłej).
6.         REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
2.         Postanowienia ogólne
 
1.         Regulamin określa warunki zawierania i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, warunki ich rozwiązywania oraz reklamacji i zwrotów zakupionego towaru.
2.         Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3.         Sprzedawca udostępnia niniejszy regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób umożliwiający jego utrwalenie przez użytkownika.
4.         Informacja o towarach, znajdująca się w sklepie internetowym, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5.         Zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego następuje w drodze przesłania przez użytkownika zamówienia (oferty) dotyczącego towaru,
o którym informacja znajduje się w sklepie internetowym i przyjęcie zamówienia przez sprzedawcę, na zasadach określonych w regulaminie.
6.         Koszt połączenia telefonicznego z infolinią sklepu pokrywa kupujący. Koszt zgodnie ze stawkami operatora.
 
3.         Przedmiot umowy
 
1.         Sprzedawca zamieszcza w sklepie internetowym informację o towarach, które mogą być przedmiotem zawartej umowy z użytkownikiem.
2.         Treści zawarte w opisach towarów są przygotowane z najwyższą starannością i uwzględniają obowiązek przedsiębiorcy do udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru.
3.         Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym:
- są fabrycznie nowe, chyba, że z opisu wyraźnie wynika, że towar jest używany,
- wolne od wad fizycznych i prawnych,
- zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i dopuszczone do sprzedaży na tym rynku,
- wraz z towarem, sprzedawca wydaje użytkownikowi posiadane przez siebie dokumenty dotyczące towaru w tym standardowe elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi albo konserwacji, jeśli zostały załączone przez producenta, a także dokument gwarancji, jeżeli została ona udzielona przez producenta,
- potwierdzeniem dokonania zakupu towaru w sklepie internetowym jest w przypadku konsumentów paragon lub faktura (o ile konsument zgłosi zamiar jej otrzymania w przewidzianym prawem terminie), a w przypadku innych użytkowników faktura.
 
4.         Składanie i przyjmowanie zamówień
 
W celu przygotowania zamówienia (oferty) użytkownik powinien:
A)         Wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.suchy-lod.net.
B)        Dokonać wyboru towaru w sklepie internetowym poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”.
C)        Po dokonaniu wyboru ilości towaru, zaakceptować wybrane towary znajdujące się w koszyku.
D)         Dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru oraz formy płatności.
E)        Wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane użytkownika niezbędne do złożenia zamówienia lub zalogować się/utworzyć konto.
F)         Zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego warunki.
G)         Zatwierdzić i wysłać elektronicznie zamówienie (ofertę).
1.         Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca dokonuje weryfikacji zamówienia, w tym dostępności towaru i na adres elektroniczny podany przez użytkownika przesyła wiadomość elektroniczną z informacją o przyjęciu zamówienia (oferty). Przesłanie tej informacji następuje w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia. Do biegu tego terminu nie liczy się godzin od 14.00 w piątek do 9.00 w poniedziałek oraz godzin przypadających w czasie świąt państwowych.
2.         W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że przesłane potwierdzenie o przyjęciu zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. W takiej sytuacji, użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania do niego zamówionego towaru.
3.         Złożenie zamówienia nie wymaga rejestrowania w sklepie internetowym, jak też logowania. Użytkownik ma prawo rejestracji w sklepie internetowym.
4.         Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest możliwe przez całą dobę. W przypadku, gdy podczas weryfikacji zamówienia okaże się, że:
- użytkownik podał nieprawdziwe lub fałszywe dane przy składaniu zamówienia,
- brak jest kontaktu z użytkownikiem pod wskazanym w formularzu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej,
- zamówienie zostało nieprawidłowo złożone przez użytkownika,
- użytkownik nie przestrzega postanowień regulaminu,
- występuje podejrzenie działania użytkownika niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających,
w szczególności: hakerstwa, podszywania się pod inną osobę, użycia cudzych danych identyfikacyjnych, sprzedawca może nie przyjąć zamówienia, o czym niezwłocznie informuje użytkownika.
5.      Jeżeli sprzedawca nie może przyjąć zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia o tym użytkownika. Sprzedawca może zaproponować użytkownikowi inny towar o podobnych właściwościach i cenie, wysyłając wiadomość na adres poczty internetowej podany przez użytkownika. W takiej sytuacji, użytkownik może przyjąć ofertę Sprzedawcy lub zrezygnować z zakupu. Użytkownik przesyła Sprzedawcy wiadomość elektroniczną na adres Sprzedawcy ze swoją decyzją.
 
5.                    Cena oraz płatności
 
Wszystkie ceny wskazane w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, o których informacja znajduje się w sklepie internetowym w zakładce „Dostawa” oraz wyświetla się przy składaniu zamówienia. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru formy płatności. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności: 
1.         Przelew tradycyjny (przedpłata) na rachunek bankowy Sprzedawcy po przyjęciu zamówienia, a przed jego wysyłką (zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Warunkiem dostarczenia towaru jest otrzymanie zapłaty w terminie do 5 (pięciu dni) od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wpłaty w tym terminie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy, bez potrzeby składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń przez strony. 
2.         Płatność przy odbiorze osobistym w naszym biurze, kartą lub gotówką.
3.         Płatność za pośrednictwem platformy PayU.
 
6.                    Dostarczenie towaru
 
1.         Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez użytkownika w zamówieniu.
2.         Przy otrzymaniu przesyłki użytkownik ma prawo sprawdzenia jej kompletności oraz ustalenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika, że towar zawiera wady, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik ma prawo odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę bądź odmówić przyjęcia przesyłki.
3.         Wszystkie przesyłki do użytkownika są ubezpieczone. Koszty ubezpieczenia pokrywa sprzedawca.
4.         Towar jest dostarczany do użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.
5.         Każdy towar w sklepie internetowym dostępny do zamówienia znajduje się w magazynie sklepu.
6.         Towar dostarczany będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub UPS.
7.         Koszty dostawy wskazane są w sklepie internetowym są uwzględniane na fakturze lub paragonie, w odrębnej od ceny towaru pozycji.
8.         Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu, niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie wydania przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi. Odpowiedzialność za uszkodzenia ponosi przewoźnik.
9.         Firma CARIM nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie paczki z winy firmy kurierskiej.
 
7.                    Prawo odstąpienia od umowy
 
1.         Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając oświadczenie sprzedającemu w taki sposób, który ujawni jego wolę w sposób dostateczny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 
2.         W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną sprzedawca przesyła niezwłocznie konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania, potwierdza termin odesłania Produktu oraz informuje o konieczności poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów zwrotu.
3.         Wzór odstąpienia od umowy do pobrania znajduje się w sklepie internetowym, oraz w wiadomości otrzymanej po realizacji zamówienia.
4.         W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpiło zanim sprzedawca przyjął zamówienie, zamówienie to przestaje wiązać.
5.         Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, który zakupił Produkty w postaci Suchego lodu. Podstawą wyłączenia w stosunku do tych Produktów prawa do odstąpienia od umowy jest art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Suchy lód podlega sublimacji, w związku
z czym naturalnym procesem jest jego ubytek, a w konsekwencji krótki czas przydatności do użycia. Sprzedawca wysyłając produkt bierze pod uwagę podany przez Kupującego termin dostawy oraz czas dostawy wybranym sposobem i wysyła produkty tak, aby zminimalizować ubytek Suchego lodu.
6.         W treści oferty Sprzedawca informuje o braku możliwości odstąpienia od umowy. Konsument podejmuje decyzję o zakupie Suchego lodu, co do którego prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone, po zapoznaniu się z tą informacją poprzez oznaczenie odpowiedniego pola przed sfinalizowaniem procesu zamówienia.
7.         Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, który zakupił rzecz dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
8.         Zwroty
 
1.         W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zapłacona przez niego cena wraz z kosztami dostawy, odpowiadającymi kosztom najtańszej dostawy oferowanej przez sprzedawcę, jest mu niezwłocznie zwracana w formie przez niego wskazanej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem ceny i kosztów, o których mowa wyżej, do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania, jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam towar odbierze. Zwrot ceny i kosztów następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z kosztami.
2.         W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, towar wraz z innymi rzeczami, które otrzymał on w ramach promocji, jeżeli zostały dostarczone wraz
z towarem, powinny być zwrócone sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
3.         Zwracany towar powinien być dostarczony sprzedawcy lub upoważnionej przez niego osobie do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej sprzedawcy wskazanego w regulaminie. Zwrot następuje na koszt konsumenta.
 
9.          Reklamacje
 
1.         Towary sprzedawane w sklepie internetowym: 1) objęte są gwarancją producenta, o ile dokument gwarancji został załączony do towaru, 2) objęte są rękojmią
z tytułu wad fizycznych i prawnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w okresie do 2 lat od wydania nowego towaru lub w okresie do 1 roku od wydania towaru używanego, z zastrzeżeniem ust.2.
2.         W przypadku sprzedaży towaru użytkownikowi nie będącemu konsumentem wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie cywilnym.
3.         W przypadku skorzystania przez użytkownika z uprawnień wynikających z rękojmi może on zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej sprzedawcy Info@suchy-lod.net lub w każdy inny sposób, tak, by informacja ta dotarła do Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza otrzymanie reklamacji wysyłając użytkownikowi wiadomość elektroniczną.
4.         Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko Kupującego,
- numer zamówienia i datę zakupu,
- opis wady Produktu, ewentualnie zdjęcia zaistniałych uszkodzeń.
5.         Po złożeniu reklamacji użytkownik odsyła wadliwy towar na adres siedziby Sprzedającego wskazany w tym regulaminie lub w przypadku, gdy reklamacja nie była wcześniej złożona, odsyła wadliwy towar wraz z reklamacją.
6.         Sprzedawca powinien udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (art 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Dz.U.poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. Poz. 615). Jeżeli reklamacja konsumenta zawiera oprócz zgłoszenia wady także żądanie jej wymiany  lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona – Sprzedawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni, zaś w przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione [art. 561 (5) Kodeksu cywilnego]. W razie odrzucenia reklamacji konsumenta - Sprzedawca powinien zawrzeć w odpowiedzi na reklamację konsumenta:
- oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego albo zgodzie na udział w takim postępowaniu ALBO
- oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego.
7.         Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego (art 32 ustawy z dn. 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Dz.U. z 2016 r. Poz. 1823).
8.         Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym na podstawie ustawy z dn. 23.09.2016 r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Dz.U. z 2016 r. Poz. 1823. 
 
10.      Ochrona danych osobowych
 
1.         Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonując rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracji lub zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.         Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, lub jeśli użytkownik będący osobą fizyczną wyrazi na to zgodę, w celu informowania
o nowych towarach i usługach świadczonych przez sklep internetowy.
3.         Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.
4.         Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.
5.         Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez platformę PayU za towary nabyte w www.suchy-lod.net są przekazywane: PayU SA
z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, .  email: pomoc@payu.pl.
 
11.      Zapisanie do newsletterów i informacje handlowe
 
Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery ze sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).
Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola
w dostępnym formularzu rejestracyjnym.
 
12.      Postanowienia końcowe
 
1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, to jest ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2.         Informacje i zdjęcia towarów prezentowane w sklepie internetowym podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz prezentacji na innych stronach internetowych.
3.         Kupujący będący konsumentem ma Informacje dla kupującego będącego konsumentem nt. możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, Informacje
o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: 
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
4.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy:
 
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, korzystając z danych wskazanych poniżej, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty odesłania rzeczy nie podlegają zwrotowi.
 
CARIM Piotr Klaus
NIP: 8132708674
REGON: 690557662
ul. Króla Augusta 34, 35-210 Rzeszów
E-mail: Info@suchy-lod.net
 
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………………………………………………………………….……….., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży nr …………………………………………………………………………………………. zawartej dnia ……………………………………………………………. następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
1) Data odbioru rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
2) Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Kwota do zwrotu i rodzaj formy zwrotu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………..………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Miejscowość, data: …………………………………………………………………………………………………………………………….…..